Mrežne tehnologije

OSX

Iskanje elektronskih sporočil ne deluje več v Office paketu 2016 za MacOS. kako popraviti?

Iskanje v paketu Office 2016 za MacOS ne deluje več je potrebno slediti naslednjim navodilom.

sudo touch /Applications/Microsoft\ Outlook.app/Contents/Library/Spotlight/Microsoft\ Outlook\ Spotlight\ Importer.mdimporter
sudo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill –r
sudo mdutil -a –E -i off
sudo rm -rf /.Spotlight-V100
sudo mdutil -i on /
sudo killall mds

Kako omogočit "beep" glas ob priključitvi macbook-a na električni polnilec?

V terminal se vpiše naslednji ukaz:

defaults write com.apple.PowerChime ChimeOnAllHardware -bool true; open /System/Library/CoreServices/PowerChime.app &

Če želimo onemogočiti vpišemo v terminal naslednji ukaz:

defaults write com.apple.PowerChime ChimeOnAllHardware -bool false; open /System/Library/CoreServices/PowerChime.app &

Kako spremeniti MAC naslov na omrežnem vmesniku (brezžični ali žični)?

Mac naslov je enoznačna označba mrežnega naslova na drugem nivoju OSI standarda. Le ta mora biti v tem drugem nivoju unikaten. Včasih se zgodi, da potrebujemo spremeniti mac naslov na omrežnem vmesniku.

Prvo preverimo kakšen imamo vgrajen mac naslov:
#ifconfig en0 | grep ether

Izpis bo nekaj podobnega:
ether 00:26:bb:69:ad:20

V drugem koraku pripravimo mac naslov. Lahko si ga izmislimo ali pa naključno zgeneriramo. Za naključni mac naslov lahko uporabimo naslednji ukaz:
#openssl rand -hex 6 | sed 's/\(..\)/\1:/g; s/.$//'

Rezultat bo izgedal nekako takole:
77:bf:60:64:0d:aa

Ko imamo pripravljen mac naslov, ga moramo samo še pripeti na omrežni vmesnik.
#sudo ifconfig en0 ether 77:bf:60:64:0d:aa

Preverimo, ali smo spremenili mac naslov na omrežnem vmesniku.
#ifconfig en0 | grep ether

Izpisati mora:
77:bf:60:64:0d:aa

Kako narediti rezdelek aktiven (različni mediji)?

S pomočjo programa fdisk v tekstoven načinu lahko označimo, kateri radelek na zunanji napravi bo aktiven in pripravljen za zagon osebnega rečunalnika.

Postopek na Apple operacijskem sistemu je nasledne:

Vstavite zunanjo napravo (USB ključek)
Preverimo, katero oznako je dobila zunanja naprava

prompt$ df
Filesystem 512-blocks Used Available Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1 487638024 169584264 317541760 35% 21262031 39692720 35% /
devfs 378 378 0 100% 654 0 100% /dev
map -hosts 0 0 0 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0 0 0 100% 0 0 100% /home
/dev/disk3s1 1992872 1946848 46024 98% 0 0 100% /Volumes/

Vpišemo naslednji ukaz, da zaćnemo spremeinjati lastosti zunanje naprave.

fdisk -e /dev/rdisk3

Preverimo kateri razdelki so na voljo:

fdisk: 1> p
Disk: /dev/disk3 geometry: 991/32/63 [1998848 sectors]
Offset: 0 Signature: 0xAA55
Starting Ending

#: id cyl hd sec - cyl hd sec [ start - size]
------------------------------------------------------------------------

1: 0B 1 1 36 - 1023 31 61 [ 2048 - 1996800] Win95 FAT-32
2: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
3: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
4: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused


Prvi razdelek na zunanji napravi naj bo aktive in pripravljen za zagon.

fdisk: 1> f 1

6. Še enkrat preverimo razdelke z že opisanim ukazom:

fdisk: 1> p
Disk: /dev/disk3 geometry: 991/32/63 [1998848 sectors]
Offset: 0 Signature: 0xAA55
Starting Ending
#: id cyl hd sec - cyl hd sec [ start - size]
------------------------------------------------------------------------

*1: 0B 1 1 36 - 1023 31 61 [ 2048 - 1996800] Win95 FAT-32
2: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
3: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
4: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused

Zapišemo spremembe

fdisk: 1> w
fdisk: 1> exit

S tem smo naredili zunanjo napravo aktivno.

SSH prijava brez gesla na oddaljen strežnik

Ob prijavljanju na oddaljene naprave preko SSH protokola, te ponavadi zahtevajo ob uporabniškem imenu tudi geslo. To zna včasih biti zamudno, zato obstaja tudi boljša pot za prijavo na oddaljeni sistem, a kljub temu ne zmanjšamo varnosti povezave. Uporabili bomo način osebnih in javnih ključev. Tak način prijave lahko uporabimo na vseh unix, linux in osx sistemih.

Prvo moramo narediti osebni in javni ključ. To naredimo z naslednjim ukazom:

#ssh-keygen

Ob tem se osebni in javni ključ pojavita v mapi ~/.ssh/ kot datoteki id_rsa (osebni ključ) in id_rsa.pub (javni ključi).

Zaradi varnosti morate id_rsa ključ paziti, da vam ga kdo ne ukrade, ker z njim ima soatop do oddaljenega sistema.

Na oddaljeni sistem moramo prenesti javni ključ in to naredimo na naslednji način:

#scp .ssh/id_rsa user@ip_naslov:~/.ssh/authorized_keys

ali

#cat ~/.ssh/id_dsa.pub | ssh user@remotehost 'cat >> ~/.ssh/authorized_keys'

Sedaj smo prenesli javni ključ na oddaljen sistem. Z naslednjim ukazom preverimo če zadeva deluje. Predno končamo moram povdariti, da se z uporabnikom root ne prijavljamo na oddaljen sistem in le tega na oddaljenem sistemu ne dovolimo.

#ssh user@ip_naslov

Uporaba pretvornika (USB to serial), za upravljanje Cisco naprav

Za administracijo in upravljanje določenih naprav (cisco, etc) potrebujemo serijski vmesnik. Današnje naprave tega nimajo več (prav tako apple naprave - Macbook/Pro/Pro Retina). Za rešitev potrebujemo USB to serial pretvornik. Potrebno je najti USB to serial pretvornik, ki je kompatibilen z osx operacisjkim sistemom (obstaja gonilnik). Po namestitvi gonilnika in priključitvi pretvornika naredimo naslednje:

ls -al /dev/tty.*
crw-rw-rw- 1 root wheel 19, 0 Jun 1 09:19 /dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port
crw-rw-rw- 1 root wheel 19, 2 Jun 1 09:19 /dev/tty.Bluetooth-Modem
crw-rw-rw- 1 root wheel 19, 2 Jun 1 09:19 /dev/tty.PL2303-0000103D


S pomočjo le tega smo ugotovili, kateri gonilnik je uporabil naš pretvornik. Z anslednjim ukazom se preključimo na pretvornik, ki je sedaj povezan na napravo, ki jo želimo upiravljati (9600 Baudrate).

screen /dev/tty.PL2303-0000103D 9600

Delo z napravami se predlaga vgrajeni Terminal ali iTerm2 (brezplačni dodatek). Obstajajo tudi plačljive alternative.

Včasih potrebujemo tudi poslati kakšne posebne ukaze preko pretvornika na upravljano napravo. Nekaj le teh je naštetih:

Poslati BREAK ukaz - CTRL-A CTRL-B

Kako preveriti kateri programi so odprli povezave proti omrežju?

Za to opravilo uporabimo ukaz “lsof” List Open Files). S pomočjo “-i” možnosti lahko prikažemo vse odprte povezave in programsko opremi, ki uporablja te povezave.

Odpremo terminal in v ukazno vrstico napišemo naslednji ukaz.
lsof -i | grep ESTABLISHED

Izpis ukaza nam vne nekaj podobnega:
1Password 316 marjan 7u IPv4 0x2903b4248a256d99 0t0 TCP localhost:6258->localhost:49261 (ESTABLISHED)

Kako spremeniti velikost MTU iz ukazne vrstice?

Prvo preverimo privzeto MTU nastavitev (1500 Bytes). Odpremo terminal in v ukazno vrstico napišemo naslednji ukaz.
#networksetup -getMTU

Če želimo spremeniti velikost MTU nastavitve na prvem vmesniku (en0) moramo narediti naslednje.
#networksetup -setMTU en0 1452

Kako narediti kopijo ISO slike na USB ključ?

V program Terminal najprej pregledamo diske, ki so na voljo:

# diskutil list

/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 999.9 GB disk0s2
/dev/disk1
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: FDisk_partition_scheme *4.1 GB disk1
1: DOS_FAT_32 TRAVEL 4.1 GB disk1s1Ko ugotovimo kateri disk bomo uporabili, ga odmapiramo ( v našem primeru disk1):

# diskutil unmountDisk /dev/disk1

Ko smo disk odmapirali, je potrbno uporabiti program "dd” za kopiranje ISO silk na USB ključek (disk1 v name primeru). Ne pozabiti definirati velikost bloka.

# dd if="ISOimage" of=/dev/disk1 bs=1m

ali

# dd if="ISOimage" of=/dev/disk1 bs=1024K